INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że firma SC Beauty Group sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, ul. Jana III Sobieskiego 11/E6 (dalej: „Spółka”) przetwarza informacje ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych (w tym z Internetu), tworząc bazę danych. 

Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. 

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest SC Beauty Group sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, ul. Jana III Sobieskiego 11/E6

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: (SC Beauty Group sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 11/E6 40-082 Katowice) lub drogą e-mailową pod adresem: (rodo@scbeauty.pl) 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. 

Aby nasze strony internetowe funkcjonowały poprawnie, a także aby zaprezentować oferty odpowiadające zainteresowaniom wynikającym z Twojej historii odwiedzin naszej strony, używamy technologii znanej jako „pliki cookie”. 

Są to niewielkie pliki, które wysyłamy do Twojego komputera i później możemy się do nich odnieść. Mogą to być pliki cookie sesyjne bądź trwałe (session lub persistent cookies) i mogą korzystać z technologii takich jak JavaSript lub Flash. 

Pliki cookie pomagają nam uczynić Twój pobyt na stronie płynnym i tak osobistym, jak tylko to możliwe. Pokazują nam, co wszyscy użytkownicy robią na naszej stronie, a to pomaga nam podnosić komfort jej użytkowania. 

Pliki cookie przetwarzamy wyłącznie za Pana/Pani zgodą. Aby wycofać lub wyrazić zgodę na wykorzystanie plików cookies, prosimy o dokonanie przez Pana/Panią odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne. Spółka nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa. 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w 

 1. państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub 
 2. organizacjach międzynarodowych. 

Więcej na temat przekazywania przez Spółkę danych osobowych do odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, katalogu takich odbiorców oraz warunków takiego przekazywania można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: (http://www.scbeauty.pl/) 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 

 1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 3.  żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 
 4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 6.  przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez:  

 • kontakt e-mailowy pod adresem: (rodo@scbeauty.pl)
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: (SC Beauty Group sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 11/E6, 40-082 Katowice). 

Administrator może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 5 powyżej. 

Pozdrawiamy, 

SC Beauty Group sp. z o.o.